Naturpolitiken blev vedtaget maj 2022 - og kan findes her: https://www.odsherred.dk/nyheder/byraadet-godkender-ny-naturpolitik-odsherred-kommune 

 

Nedenfor diverse høringssvar til udkast til Naturpolitiken:

Vi anerkender kommunens arbejde med at få vedtaget en naturpolitik, og vi synes det publicerede udkast i selve politikken og i handleplanen indeholder mange gode intentioner og forslag, hvor vi dog gerne havde set nogle lidt mere håndfaste målsætninger for indsatsen.

Men handleplankataloget synes vi mangler et fokus på at få landmænd og øvrige jordejere med i initiativerne. De forvalter det meste af jorden i kommunen, herunder mange fine naturområder der allerede eller med relativt få midler kunne bidrage til øget biodiversitet i kommunen.

Vi foreslår derfor følgende tilføjelser under ”Mulige projektforslag” på side 13 - 14:

  • Oprettelse af en ERFA-gruppe med landmænd og øvrige jordejere i kommunen, som er jordbesiddere (f.eks. over 3 ha), der har lavet og/eller vil lave noget godt for biodiversiteten på deres jord
  • Facilitering af landbrugs omstilling til økologisk drift, herunder hjælp til søge den offentlige støtte, der er tilgængelig
  • Formidling af erfaringer fra allerede gennemførte projekter til forbedring af biodiversiteten på landbrugsjord, f.eks. erfaringerne fra ”Veje til vildnis” projektet.
  • Formidling af videoer, som fremstilles af den nedsatte Biodiversitets-arbejdsgruppe, fælles for Grønt Råd og §17, stk. 4 udvalget for grøn omstilling
  • Facilitering/støtte til landmænd og andre jordejere for at få tilskud fra statslige fonde til skovrejsning mv.
    Miljøstyrelsen har i 2021 givet tilsagn om tilskud til i alt 921 hektar ny natur fordelt på 546 hektar sammenhængende lysåben natur og 375 hektar urørt skov. Men der var ingen modtagere i Odsherred.
  • 100% omstilling til økologisk drift på de landbrugsarealer, som kommunen måtte forpagte til dyrkning.

Udarbejdet og indsendt af Mie Bonde (Veje til vildnis) og Ole Busck (DNO)

...

ENGAGEMENT OG SAMARBEJDE MED BORGERNE OM AT SKABE SAMMENHÆNGENDE NATUROMRÅDER

Jeg foreslår følgende tilføjelse til handleplankataloget: Kommunen indleder en oplysningskampagne om økosystemer og naturbaserede løsninger på landskabsniveau. Kampagnen belyser, hvordan en sådan tilgang kan gavne både natur, klima, produktion og trivsel. Kampagnen afsluttes med en opfordring til borgerne i lokalområderne om at gå sammen for at formulere et fælles mål for landskabet i deres område. Det forudsættes, at alle relevante interessenter bliver inddragede og hørt. Borgergrupperne inviteres herefter til en samtale med de relevante forvaltninger med henblik på at udstikke rammer for samarbejde, organisering og koordinering, der understøtter formålet. Kommunen bidrager efter aftale med rådgivning, faglig viden, mødelokaler, fondsansøgninger og hvad der ellers er muligt – og med en åben og smidig myndighedsbehandling.

Begrundelse: Den vigtigste af naturpolitikkens målsætninger kan argumenteres at være 1.2: Vi vil arbejde for at sikre store sammenhængende naturområder. Som det anføres, vil man i den forbindelse så vidt mulig bruge en økosystemtilgang som forvaltningsprincip. Og som det videre hedder, er inddragelse og engagement fra borgere, interessenter og virksomheder en afgørende ambition for at opnå målet, da det uundgåeligt vil berøre private arealer.

Masser af forskning bekræfter, at sunde økosystemer ikke kun kommer natur og biodiversitet til gode, men også er af værdi for jordbrugsproduktion og menneskelig trivsel generelt. I en ny rapport fra Nordisk Ministerråd hedder det fx: ”Naturbaserede løsninger er tiltag, som med udgangspunkt i naturen imødegår store udfordringer som klimaforandringer, forurening og sikring af vandressourcer, samtidig med at de gavner biodiversiteten. Løsningerne vil ofte fokusere på bevarelse og genopretning af naturlige økosystemer og øget naturareal samt på de samfundsgoder, økosystemerne kan levere”. (Naturbaserede løsninger er et brugbart redskab i den grønne omstilling - Altinget: Miljø)

Udarbejdet og indsendt af Ivan Normann Andersen (DNO)