Her følger en status for arbejdet pr. oktober 2022.

Ved et par indledende møder i foråret 2022 blev der i nogenlunde enighed udpeget tre fokusområder: energi, lokale fødevarer og bæredygtig adfærd/bæredygtigt liv. Samtidig blev der med inspiration fra det gode arbejde og resultaterne i den tidligere nedsatte biodiversitetsarbejdsgruppe etableret en arbejdsgruppe for hvert emne. DNO har efterfølgende meldt sig til at arbejde med energi og lokale fødevarer.

Ole Busck er repræsenteret i begge grupper, men har yderligere foreslået at Jørgen Boldt fra DNO-bestyrelsen indgår i energigruppen og Ivan Andersen sammestedsfra i fødevaregruppen. Der er i princippet åbent for at flere interesserede borgere kan indgå i grupperne.

Grupperne arbejder selvstændigt, men kan i et vist omfang trække på forvaltningens ressourcer. I selve §17,4-udvalget er der visse midler til rådighed til gennemførelse af kommunens nyligt vedtagne Naturpolitik og Klimaplan.

I energi-arbejdsgruppen har der været afholdt et møde, hvor der var enighed om at fokusere på Lokale energifællesskaber og mulighed for lokalt ejerskab med sigte på at modvirke ’energi-fattigdom’ blandt visse grupper af borgere. Indsatsen kunne både være i forhold til etablering af store VE-anlæg med firmaer og investorer udefra og mindre lokale fællesskaber, f.eks. omfattende en landsby, hvor kommunen måske kunne facilitere, at beboerne gik sammen om etablering af anlæg.

I fødevare-arbejdsgruppen blev der på første møde enighed om at fokusere på fremme af anvendelsen af lokale fødevarer, så vidt muligt økologiske, dels i institutioner med storkøkkener, dels i detailhandel og restauranter. For ikke at favne for vidt ville gruppen i første omgang søge konkret at engagere ledelse og personale et par enkelte steder med storkøkkener, f.eks. en kommunal institution og en ikke-kommunal (eks. en højskole) for at eksemplificere og tydeliggøre muligheder og udfordringer.

På mødet i §17,4-udvalget i september blev arbejdsgruppernes forslag godkendt. På initiativ fra energigruppen blev det desuden vedtaget at udvalget ville følge og fremskynde plan-afdelingens arbejde med et kommuneplan-tillæg, der vedrører arealanvendelsen i kommunen. Der er mange interesser på spil på dette felt: landbrug, placering af VE-anlæg, natur og biodiversitet, klima, rekreation, byudvikling mv. Et fælles møde for udvalget samt det politiske udvalg for Klima og miljø med planafdelingen blev aftalt.