Historien om en fredning:

Den første fredning:

 • I 1964 forslog Danmarks Naturfredningsforening at frede kalkgraven og skrænterne for at beskytte området mod yderligere udgravning af råstoffer.
 • Denne fredning blev en realitet i 1967 og kom til at omfatte ca. 31 ha. En stor del af fredningen bestod af selve kalkbruddet og skrænterne langs kysten som ejes af Odsherred kommune. Resten er det bagved liggende sommerhusområde.

Den nye fredning:

 • I 2008 tog lokale folk initiativ til at udvide fredningen, og i 2013 var forslaget klar. Denne gang var det kommunen og DN der i fællesskab rejste fredningssagen.
 • Fredningsnævnet afgjorde sagen i maj 2017 og efter nogle klager stadfæstede Miljø og Fødevareklagenævnet kendelsen dec. 2019.
 • Den nye fredning omfatter ca. 100 ha – dels den gamle fredning og dels det bakkede overdrev og det lavtliggende ‘Fladvandet’ rundt om Klintebjerg og sydpå langs med Naturstyrelsens areal (Sonnerup Skov).

Se kort over fredningen nedenfor:

Klintebjerg har en spændende geologisk historie, idet det oprindelig var en ø, da isen trak sig tilbage for omkring 10.000 år siden.

Længere nede på siden fortæller vi mere om geologien.

Nederst finder du et par plancher om planter og sommerfugle, man kan finde på strandvoldene og overdrevene.

Klintebjergs geologiske historie

 • Klintebjergs indre består af smeltevandsaflejringer, der er dækket af moræneler aflejret af et isfremstød fra øst (Bælthavsfremstødet). Smeltevandsfloder fra syd førte grus og blokke af kalk til området omkring Klintebjerg. Se figur A.
 • Da de sidste ismasser smeltede væk, lå Klintebjerg som en ø i Stenalderhavet for ca. 7.000 år siden. Se figur B og nedenfor.
 • Siden har havets bearbejdning af isens morænelandskaber sammen med landhævningen gjort Klintebjerg landfast med det øvrige Sjælland. Se figur C.

Råstofindvindingen

 • Klintebjergs indhold af kalk, ler og grus førte til, at råstofindustrien fattede interesse for området. Fra 1752 og frem til 1957 blev der indvundet råstoffer i Klint. Kalk og tegl blev brændt på stedet, og ler til fajance blev afskibet direkte fra bruddet.

Figur  A - C: Sådan blev Odsherred - og Klint - skabt af isen og landhævningen.

Kilde: ‘Naturen i Danmark: Geologien’.

Sonnerup Skov og Klint Sø

 • På kortet nedenfor ses hvordan hele Sonnerup Skov ligger på den hævede havbund.
 • Mellem Klint Bakker og Sonnerup skov kan man se de strandvolde som havet har dannet i området. Disse volde har afsnøret Klint Sø, som i mange hundrede år var en lavvandet sø.
 • Materialet til strandvoldene har havet hentet længere mod vest ved den erosion som stadig foregår på nordsiden af Odden.

Kruset Skræppe danner de markante rødbrune frøstande som kan ses på strandvoldene i sensommeren.

Plancher fra Naturens dag sep. 2020: