Isefjorden er hårdt belastet af næringssalte fra landbruget og spildevand fra byerne. Det ser de fleste af os ikke meget til, men når man som Jan Henningsen er flittigt dykker bliver det meget tydeligt at store dele af fjorden har det skidt. Jan er også en dygtig fotograf, og han har dokumenteret udviklingen gennem de seneste år ved at fotografere under vandet på en række udvalgte lokaliteter.

DN Odsherred fik mulighed for at invitere Jan Henningsen som oplægsholder til årsmødet, hvor vi virkelig fik syn for sagen. Jan dokumenterede hvordan livet i mange områder af fjorden de seneste år er blevet ødelagt.

Efter Jans oplæg satte marinbiolog Gunni Ærtebjerg tingene i lidt større perspektiv. Gunni forklarede hvordan næringssaltene – især kvælstof – styrer væksten af de små mikroalger i vandet – det såkaldte ’plankton’. Med højt niveau af kvælstof vokser mikroalgerne voldsomt – så voldsomt at vandet bliver uklart og skygger for tang og ålegræs som vokser på bunden. Dermed bliver de bundlevende planter skygget ihjel og bliver – sammen med det plankton der falder ned fra vandet ovenover – nedbrudt og bruger en masse ilt.

Derved kan der opstå iltsvind ved havbunden, så også de dyr der lever i eller på havbunden dør. Dette forstærker så yderligere problemet, idet det kvælstof der normalt ville blive bundet i havbunden af de dyr der lever der, nu frigives til vandet med det samme.

Løsningen er naturligvis at begrænse tilførslen af kvælstof, for eksempel ved at sørge for at drænvand passerer et vådområde, som kan optage næringsstofferne, inden det ledes ud i fjorden.

Jan Henningsens præsentation kan ses her: 

 'Miljøtilstanden i Isefjorden efterår 2021'

 Gunni Ærtebjergs præsentation kan ses her:

'Havmiljøproblemer - oplæg til DNO årsmøde 2021'

Læs eventuelt mere om iltsvind i den seneste rapport fra DCE:

https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2021/N2021_81.pdf