DNO foreslår initiativer til fremme af kollektiv transport og cykler.

I ”Forslag til kommuneplan 2021” hedder det (kapitel 5.1 om mobilitet, side 93 i Del 1): ”For at gøre det attraktivt at tage den kollektive trafik skal både transportmidler og større kollektive trafikknudepunkter være indbydende og have et højt serviceniveau”. I tillæg til de gode forslag, der allerede er her, og som bør underbygges i den kommende klimaplan, bør der lægges vægt på bedre muligheder for langtidsparkering af biler og cykler ved togstationer og busstoppesteder. Som ét konkret eksempel er der et stort forbedringspotentiale ved Asnæs Station.

 På ’Borgernet’ er nævnt er række forslag, de fleste bragt op på borgermødet 9. november 2021. DNO støtter alle forslagene og vil blot tilføje et enkelt: Benyt Tour de France’s besøg 3. juli 2022 som grundlag for kampagne til at fremme cyklisme.

 

DNO foreslår kampagne for afskaffelse af olie- og gasfyr.

Ifølge kommunens seneste opgørelse over klimagasser (april 2021) udledte private husledninger 10.200 tons CO2 i 2018. Det er afgørende for at nå klimamålet om 70 pct. reduktion i 2030, at dette bliver nedbragt.

I juni 2020 besluttede Folketinget at sætte fart på udfasningen af olie- og naturgasfyr, der skal gøre danske hjem mere klimavenlige og bidrage til 70 pct. målsætningen. Der blev indført den såkaldte Skrotningsordning, hvor virksomheder kan søge om tilskud til at tilbyde varmepumper på abonnement, som gør det nemt for boligejere at skifte fossil opvarmning ud med en klimavenlig løsning.

Kommunen bør støtte det nationale initiativ ved direkte kommunikation til de pågældende boligejere, jf. oplysningerne i BBR registeret.

  

DNOs forslag til solceller på nybyggeri og erhvervsejendomme.

Ved godkendelse af nye erhvervsejendomme, bør kommunen kræve, at der anlægges solceller på store vandrette tagflader og skrånende tagflader, der vender mod syd, evt. også mod øst og vest.

I forhold til eksisterende erhvervsejendomme, herunder landbrug, kunne kommunen gennemføre en kampagne, der redegør for ikke blot de klimamæssige fordele ved etablering af solceller på tagflader, men også de økonomiske (for virksomheder med et væsentligt egetforbrug af elektricitet).

 

 DNOs forslag til kampagne for bedre isolering af sommerhusene

Mange sommerhusejere er de seneste år blevet overbevist om at varmepumper er en god løsning og kan spare en stor del af energien til opvarmning. Dette er til dels rigtigt, men ofte er konsekvensen ved installation af en varmepumpe, ’at den lige skal holde huset frostfrit om vinteren’. Så i stedet for at bruge energi på korte opvarmninger i weekender og ferier, bruges der nu væsentligt mere energi på at holde de ofte dårligt isolerede sommerhuse opvarmet det meste af året.

Der er derfor brug for en oplysningskampagne, der kan motivere sommerhusejerne til at isolere deres huse bedre, hvis de har varmen tændt om vinteren. Måske noget med; ’Varmepumper sparer energi – især hvis du har isoleret dit hus’.

 

DNO siger ja til nye VE-anlæg, men på lokal andelsbaseret basis.
Sol, vind og andre vedvarende energikilder er en stor fælles værdikilde og forvaltes bedst af lokalsamfundet selv. Vi når næppe målet om at være selvforsynende med vedvarende energi uden opførelse af landbaserede vindmøller og solcelleanlæg, men vi kan ikke bare overlade det til eksterne energifirmaer og investorer. Kommunen bør facilitere, at vi som borgere kan gå sammen på tværs af kommunen og planlægge, hvor og hvilke anlæg, vi ønsker og kan leve med, og lave en solid business-case på det. Lad os drøfte anlægstyper, placering og ejerskabsmodeller, som sikrer at det bliver bæredygtigt på alle bundlinjer og som lader overskuddet tilfalde andelshaverne og lokalsamfundet som helhed. Kommunen skal selvfølgelig deltage i en styregruppe, ligesom repræsentanter fra Forsyningen, Landboforeningen, DNO og andre relevante organisationer/foreninger – og i den endelige konstruktion os alle som andelshavere.

 

DNO foreslår undersøgelse af mulighederne for rejsning af havvindmøller på Sjællands rev.
Kommunen kan ikke selv beslutte placering af havvindmøller men kan påvirke de centrale myndigheder. Det bør selvfølgelig undersøges, om der er væsentlige miljømæssige forhold, der taler imod placeringen.

 

Danmarks Naturfredningsforening Odsherred foreslår, at nye skraldebiler primært kører på el
I forbindelse med ny affaldsordning skal der indkøbes nye skraldebiler. Kommunens administration anbefaler biler drevet på biodiesel (HVO), men det er ikke en bæredygtig løsning. Der er langt bedre formål at bruge landets begrænsede biomasse-ressourcer til end brændstof til kortere køreture, og risikoen for at biodiesel fra oliefirmaerne er lavet på palmeolie, som indebærer rydning af regnskov, er stor. I overensstemmelse med hvad ’Klimarådet’ anbefalede i en nylig rapport foreslår DN-Odsherred, at i hvert fald hovedparten af nye biler bliver eldrevne. De kører allerede i flere kommuner i landet. De er nok lidt dyrere, men det er en omkostning af hensyn til klimaet, vi som brugere må være villige til at betale. Måske er der derudover behov for 1-2 biler på biodiesel til de lange distancer, hvor der så må stilles krav om biodiesel, der ikke er fremstillet af fødevare afgrøder.

 

DNO foreslår, at nye udbud af busdrift baseres på el-busser.
En række af landets kommuner har allerede indført el-busser, nu må Odsherred også være med.