Byrådet i Odsherred og Danmarks Naturfredningsforening har i juni 2021 fremsat et forslag til fredning af Veddinge Bakker og Skamlebæk i Odsherred kommune til Fredningsrådet for Vestsjælland. Der er således nu rejst fredningssag for et 470 hektar stort område i Veddinge Bakker og Skamlebæksletten i den sydvestlige del af Odsherred kommune.

Formålet er at bevare det storslåede og markante bakkedrag, Veddinge Bakker, som er en del af Vejrhøjbuen, samt at beskytte og udvikle naturen i både bakkerne og på Skamlebæksletten, som tidligere rummede Skamlebæk Radiostation.

Fredningen er en udvidelse af den landskabsfredning, som Danmarks Naturfredningsforening fik gennemført i 1965 for Veddinge Bakker. Den eksisterende landskabsfredning fra 1965 udvides med ca. 82 ha., som bl.a. omfatter Skamlebækslettens 35 ha.

En væsentlig del af området er Natura 2000-område. Her er målsætningen, som kommunen er forpligtet på, at der med tiden skal dannes flere sammenhængende overdrevslandskaber præget af ekstensiv afgræsning uden brug af gødning og sprøjtemidler. Fredningen ligger altså i direkte forlængelse af eksisterende målsætninger for naturen.

En fredning kan være med til at bevare og forbedre naturværdierne i området, så områdets enestående natur- og landskabsværdier sikres fremover, og der skabes store robuste sammenhængende overdrevsområder. Desuden sikres adgangen til området for offentligheden gennem en beskyttelse af de nuværende stier, samt udlægning at nye stier, som forbinder eksisterende stisystemer. De er vist med særlig signatur på fredningskortet. Stierne kan etableres som trampespor eller slåede 1,5 meter brede stier.

En fredning vil desuden medføre, at der bliver fastsat en samlet og langsigtet naturplejeplan for hele området, en plan der er målrettet mod at bevare og udvikle områdets biodiversitet. Se: https://www.dn.dk/nyheder/ambitios-fredning-skal-hjaelpe-naturen-i-sjaellandsk-kommune/

Kommunen har i forbindelse med udarbejdelse af fredningsforslaget i juli 2020 valgt at udstede et § 34-forbud mod visse aktiviteter på i alt 122 ha. privatejet græsningsjord, som ikke må opdyrkes, jordbehandles, gødes eller andet, der strider mod formålet med fredningen, og den nuværende adgang til området må heller ikke forhindres.

I forlængelse af § 34-forbuddet indgår det i forslag til fredningsbestemmelsernes § 4, at disse arealer skal permanent ekstensiveres, Arealerne skal holdes overvejende lysåbne med mulighed for islæt af træer og buske af hensyn til den biologiske mangfoldighed. De fredningsbestemmelser, der indebærer indgreb i den aktuelle drift eller udnyttelse af en ejendom, skal have retsvirkning, medens fredningssagen verserer, jf. naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 3

Tirsdag den 3. november 2020 afholdt Kommunen og DN et online informationsmøde om fredningen. Se mødet her: https://odsherred.kommune-tv.dk/watch/4638 og oplæggene her: https://borgernet.odsherred.dk/da-DK/projects/ny-fredning-af-veddinge-bakker-og-skamlebaeksletten-2

Da erstatningerne forventes at udgøre mere end kr. 500.000, skal Miljø- og Fødevareklagenævnet efterprøve fredningsnævnets afgørelse i dens helhed, jf. lovens § 42. Fredningsnævnet for Vestsjælland vil, via dialog og forhandlinger med grundejerne, offentligt møde, besigtigelser m.v., beslutte en fredning som sidst skal behandles i sin helhed i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Processen kan tage op til 5-6 år.

Nedenfor oversigtskort over området:

På Skamlebæksletten er der fundet mange spændende sommerfugle, bl.a. Violetrandet Ildfugl  og Argusblåfugl - begge arter er under pres i DK.

Se dem nedenfor:

Foto: Henrik Thomsen

Foto: Henrik Grüttner

Læs om den eksisterende fredning af Veddinge bakker her: 

https://www.fredninger.dk/fredning/veddinge-bakker/

Fredningsforslag for Veddinge Bakker og Skamlebækssletten