Odsherred Kommune og Danmarks Naturfredningsforening fremsætter inden udgangen af juni 2021 et forslag til fredning af Veddinge Bakker og Skamlebæk i Odsherred kommune, i alt ca. 468 ha. Den eksisterende landskabsfredning fra 1965 udvides med ca. 82 ha., som bl.a. omfatter Skamlebækslettens 35 ha. En væsentlig del af området er Natura 2000-område.

En fredning kan være med til at bevare og forbedre naturværdierne i området, så områdets enestående natur- og landskabsværdier sikres fremover, og der skabes store robuste sammenhængende overdrevsområder. Desuden sikres adgangen til området for offentligheden gennem en beskyttelse af de nuværende stier, samt udlægning at nye stier, som forbinder eksisterende stisystemer.

En fredning vil desuden medføre, at der bliver fastsat en samlet og langsigtet naturplejeplan for hele området, en plan der er målrettet mod at bevare og udvikle områdets biodiversitet. Se: https://www.dn.dk/nyheder/ambitios-fredning-skal-hjaelpe-naturen-i-sjaellandsk-kommune/

Kommunen har i forbindelse med udarbejdelse af fredningsforslaget i juli 2020 valgt at udstede et § 34-forbud mod visse aktiviteter på i alt 130 ha. privatejet græsningsjord, som ikke må opdyrkes, jordbehandles, gødes eller andet, der strider mod formålet med fredningen, og den nuværende adgang til området må heller ikke forhindres .

Tirsdag den 3. november 2020 afholdt Kommunen og DN et online informationsmøde om fredningen. Se mødet her: https://odsherred.kommune-tv.dk/watch/4638 og oplæggene her: https://borgernet.odsherred.dk/da-DK/projects/ny-fredning-af-veddinge-bakker-og-skamlebaeksletten-2

På Borgernet vil der også blive givet information om forslaget så snart det er fremsat.

Fredningsforslaget skal i budgethøring hos Miljøstyrelsen, og efter den er rejst i Fredningsnævnet for Vestsjælland, vil der blive afholdt et offentligt møde og besigtigelse.

Det er Fredningsnævnet, som beslutter, om fredningen skal gennemføres. Processen kan tage op til 5-6 år.

Nedenfor kort over området:

På Skamlebæksletten er der fundet mange spændende sommerfugle, bl.a. Violetrandet Ildfugl  og Argusblåfugl - begge arter er under pres i DK.

Se dem nedenfor:

Læs om den eksisterende fredning af Veddinge bakker her: 

https://www.fredninger.dk/fredning/veddinge-bakker/

Fredningsforslag for Veddinge Bakker og Skamlebækssletten