Pressemeddelelse

Kommentarer til Andels projektforslag om vindmøllepark ved Klint (aug. 2022)

Bestyrelsen i DN Odsherred besluttede d. 22. aug. - efter en del overvejelser - at fremsende en stribe kommentarer til byrådet vedr. Andels ansøgning om forundersøgelse af en vindmøllepark ved Klint.

Kommentar primo december:
Siden fremsendelsen af disse kommentarer har DN's Repræsentantskab i november vedtaget en revideret politik for opstilling af vindmøller - se nedenfor.
Henvisningerne i nedenstående er derfor ikke længere gældende.

NB: På repræsentantskabsmødet den 19.-20. november vedtog repræsentantskabet et holdningspapir ”DN mener om placering af vindmøller”. Læs teksten her.

...

Oprindelig tekst:

Efter et grundigt forarbejde, udført af Jørgen Boldt og Birgitte Lau, og en del diskussioner i bestyrelsen, besluttede vi på et bestyrelsesmøde d. 22. august at sende et åbent brev til politikerne i Odsherred Kommunes Byråd.

Brevet udtrykker en række forbehold i forhold til Andels ansøgning om en forundersøgelse for et projekt med et antal store vindmøller i havet ud for Klint.

Brevet er gengivet nedenfor med forklarende bemærkninger og henvisninger i parentes og kursiv:

”Kære Byråd i Odsherred Kommune

Hermed en stribe kommentarer fra DN Odsherred til Andels vindmølleprojekt ud for Klint

Energiselskabet Andel har d. 30. juni indsendt ansøgning om forundersøgelse til etablering af en vindmøllepark ud for Klintebjerg. Andels forslag rummer et stort antal (39) meget store møller (256 meter), i dag de højeste møller i verden, placeret mellem 8 og 18 km fra kysten.

(Andels projekt er beskrevet her: https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/klintebjerg_havvindmoellepark_-_ansoegning_om_forundersoegelsestilladelse_via_aaben_doer-modellen.pdf )

Højden på møllerne svarer nogenlunde til pylonerne på Storebæltsbroen og de nærmeste møller vil dermed opleves fra kysten ved Klint omtrent som man oplever pylonerne, når man kører på broen ved Nyborg. (Vores egen analyse/påstand).

Fra DN Odsherred vil vi gerne gøre kommunens politikere opmærksom på, at ifølge den lov om vedvarende energi, som var gældende på ansøgningstidspunktet er høringen af forundersøgelse den eneste mulighed kommunen har for at sætte foden ned, idet kommunen faktisk kan komme med indsigelse mod, at der gives tilladelse til forundersøgelsen. Det er således et stort ansvar, der hviler på kommunens politikere i denne sag. (Dette er uddybet nedenfor…)

DN Odsherred er bestemt ikke imod vindmøller og slet ikke vindmøller på havet. Vi har heller ikke noget imod store møller, hvis de står mindst 15 km fra kysten. Desværre mener vi dog ikke Andels projektforslag er i overensstemmelse med intentionerne i den lov, det er omfattet af. (Denne holdning er i overensstemmelse med DN overordnede politik på området – se nærmere nedenfor.)

Andels projektforslag hører under den såkaldte ’åben-dør-ordning’, der blev skabt ved lov i 1999. Hensigten med loven er at fremme ’små og kystnære projekter, som ikke indgår i den centrale udbudsprocedure’. Staten er ansvarlig for den centrale udbudsprocedure, hvor store vindmølleparker anlægges mindst 15 km fra kysten. (Lovgivningen er nærmere beskrevet nedenfor).

Projektet er således i strid med lovens hensigt på to måder, dels størrelsen af de enkelte møller og dels vindmølleparkens samlede størrelse. Det er på begge måder meget langt fra at være et lille projekt.

DN Odsherred finder det også kritisabelt, at Andel planlægger og ansøger et så stort projekt helt uden at involvere hverken lokale politikere eller borgerne i lokalområdet i forberedelserne af projektet. (Dette bunder i et generelt ønske om størst mulig grad af lokaldemokrati ved alle etablering af alle typer anlæg i kommunen).

Det er også ganske paradoksalt, at man har udpeget området ud for Klint til et muligt område for etablering af kystnære møller, når man betænker, at Klintebjerg er omfattet af en fredning, der netop har fokus på udsyn og udsigt.  Dette kan vi dog ikke klandre Andel for. (Bestyrelsens holdning. Vi opfatter, at udpegningen er et stykke skrivebordsarbejde, som desværre ikke tager højde for alle forhold i området – bl.a. fredningen af Klintebjerg og Fladvandet. Som beskrevet nedenfor, har DN tidligere overfor Energistyrelsen frarådet etablering af møller på denne placering).

Vi skal her huske, at Andel får masser af muligheder for at etablere egentlige havvindmølleparker, når staten udbyder de områder, der ligger mere end 15 km fra kysten. Det er godt nok lidt dyrere at etablere møllerne længere væk fra kysten, og Andel skal aflevere lidt af indtjeningen til staten. Men til gengæld kan der etableres helt store vindmøller uden de påvirkninger, som en kystnær etablering af de kæmpestore vindmøller vil give anledning til. (Vi er grundlæggende bekymrede over de påvirkninger som de kystnære møller vil give anledning til i forhold til vind- og strømforholdene i Nyrup Bugt samt de lokale påvirkninger på især dyrelivet i området).

Hvis kommunen vælger at undlade at gøre indsigelse mod gennemførelse af en forundersøgelse, har kommunalbestyrelsen ikke længere nogen mulighed for at forhindre eller påvirke projektet. Dette skal I altså være parate til at forsvare over for de mange tusinde sommerhusejere, som har grunde langs Kattegatkysten samt de besøgende i fredningen. ”

 

Hvad mener Danmarks Naturfredningsforening?

DNs overordnede holdning til vindmøller – herunder kystnære møller – er beskrevet her: https://www.dn.dk/energi/vindenergi/

Det fremgår bl.a.:

 ”Den primære udbygning med vind skal ske på havet, hvor den negative påvirkning på naturen er mindst. Til gengæld bør der ikke blive opført flere kystnære vindmøller*, ligesom at der ikke skal placeres landvindmøller i naturområder.

 Den primære udbygning med vind bør ske på havet med havvindmøller placeret væk fra kysterne. Danmarks Naturfredningsforening ønsker ikke flere kystnære havvindmøller i Danmark.

 Der er plads til opsætning af vindmøller uden for de værdifulde landskaber og beskyttede naturområder, som bør friholdes fra vindmøller af hensyn til æstetiske landskabsværdier, rekreative værdier og naturværdier.

 Det drejer sig om udpegede værdifulde landskaber (herunder bl.a. uforstyrrede landskaber), § 3-områder, strandbeskyttelseslinjen, fredede områder, Natura 2000-områder og skove.”

*) Det nævnes også på denne hjemmeside, at kystnære møller er placeret mindre end 15 km fra kysten.

DN afgav i 2012 et høringssvar til Energistyrelsen om ’Kystnære havmøller i Danmark - Screening af havmølleplaceringer’ – indenfor 20 km fra kysten’. Se her: https://aktiv.dn.dk/media/4799/hoeringssvar_dn_kystnaere_havvindmoeller120825.pdf

Heraf fremgår bl.a.:

Såvel Nyrup Bugt som Sejerøbugten hører til de mest intensivt benyttede rekreative naturområder i Danmark, hvis naturværdier udgør selve det økonomiske grundlag for områdernes liv. Det vil være en stor misforståelse at placere kystvindmøller i disse områder.”

Om ’åben dør ordningen’

Som nævnt i brevet ovenfor, ansøger Andel med hjemmel i lovgivningen om ’åben dør ordningen’, som er en del af lovgivning om vedvarende energi offentliggjort ved Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi (LBK nr. 1791 af 02/09/2021).

Heraf fremgår det bl.a. at hensigten med ordningen er at fremme ’små og kystnære projekter, som ikke indgår i den centrale udbudsprocedure’.

Det er også beskrevet at kommunen har indsigelsesret i projekterne. Ifølge § 22 b, kan en kommunalbestyrelse gøre indsigelse mod, at der gives tilladelse til en forundersøgelse, for så vidt angår havvindmøller, der planlægges placeret op til 15 km fra kommunens kyststrækning. Begrundelsen er også givet:

"Formålet med den kommunale indsigelsesret er at sikre øget hensyn til lokalbefolkningen og øge den lokale opbakning, da det antages, at den kommunale opbakning er et udtryk for den lokale opbakning til projektet, idet kommunen er politisk ansvarlig over for borgerne i kommunen".

Loven blev dog ændret med en folketingsvedtagelse d. 22. maj 2022 – med virkning fra 1. juli 2022 – hvorefter en kommunalbestyrelse kan nedlægge veto mod, at der meddeles tilladelse til forundersøgelse, for så vidt angår projekter, der planlægges placeret i et område op til 15 km fra kommunens kyststrækning.

Fordi ansøgningen blev indgivet d. 30. juni – dagen før lovændringen trådte i kraft – er det vores opfattelse, at kommunens eneste reelle mulighed for at gøre indsigelse mod projektet er i forhold til ansøgningen om forundersøgelse.

Andre reaktioner

Grundejerforeningen Klint Bakker har – ikke overraskende – forholdt sig meget kritisk til Andels projekt og udarbejdet en hel del materiale om projektet. Dette kan findes på http://www.klintbakker.dk/nyheder/

Her kan man også holde sig løbende orienteret om udviklingen i sagen.